1051 har skrivit på för FRITIDSLYFT

Statistik och välfärd

Den 2 april 2014 - av Hadar Nordin
Hösten 2013 gick 425 900 elever i fritidshem, en ökning med närmare 15 000 elever på ett år och 84 000 elever på tio år. Samtidigt som eleverna i fritidshem blir allt fler så hänger inte resten av verksamheten med. Därför fortsätter den genomsnittliga elevgruppen att bli allt större och elevernas tillgång till personal minskar. (Skolverket)

Det är i år 15 år sedan Skolverket konstaterade att fritidshemmets resurser beskurits bortom den gräns där god kvalitet kan garanteras. Ändå går utveckligen fortsatt åt fel håll. Antalet inskrivna barn i fritidshem ökar. Det är inte fel. Problemet är att allt annat minskar; personaltäthet, antal fritidshem, antalet utbildade fritidspedagoger. Låt oss titta närmre på statistiken.
[Läs mer...]
Kategori: Statistik Skolverket

Samverkansrådet för fritidspedagogiska frågor

Den 7 mars 2014 - av fritidspedagogik.se
I ett försök att stärka de fritidspedagogiska frågorna och lyfta dem på den politiska agendan vill vi starta "Samverkansrådet för fritidspedagogiska frågor".
Dels för att utveckla yrkesrollen och arbeta för att kvalitativt säkra verksamheten.Men också för att lyfta fritidshemsfrågorna genom lobbyarbete gentemot styrande inom utbildningsväsendet, på lokal såväl som nationell nivå.

[Läs mer...]
5 kommentarer
Kategori: samverkansråd

Vilka är fritidshemmets kvalitetsmått?

Den 18 februari 2014 - av Hadar Nordin
Sedan fritidshemmen samordnades med skolan har brukarundersökning dominerat bilden av vad som är ett kvalitativt fritidshem. Oavsett om man frågar barn eller föräldrar så är brukarundersökning ett svagt mått på kvalitet. Den enda positiva aspekten är att den är lätt att mäta och jämföra. Precis som Bengt Thorngren sa: Att barn trivs på fritids är inte detsamma som kvalitet. Statistik är inte alltid ett bra sätt att mäta och enkäter är ofta stelbenta. En procentsats konstaterar. Men ställer inte frågan varför?

97% av barnen på fritids känner sig trygga.
65% av föräldrarna ner sig trygga när deras barn är på fritids.

Många fritidshem reagerar snabbt på den typen av statistik men glömmer ibland själv att ställa frågan. Varför? Varför?, är avgörande för vilka insatser vi ska göra för att förändra eller bibehålla ett negativt eller positivt resultat.

Vilka fler aspekter på kvalitet finns bredvid brukarperspektivet?
Uttrycker läroplanen kvalitativa värden?
Hur tungt ska den professionella bedömningen väga?
[Läs mer...]
1 kommentar
Kategori: Kvalitet systematisk kvalitetsarbete

SKL, kvalitet och fritidshemmen

Den 16 februari 2014 - av Hadar Nordin
Robert Hammarstrand (S) avslutade fredagens hearing med orden "hoppas detta kan bli ett nationellt startskott för att uppvärdera och synliggöra fritidshemmen". Dagen på SKL var fylld av goda exempel, lokala initiativ till att utveckla fritidshemmen samt verksamhets- och forskarperspektiv. Många av dem inspirerande och genomtänkta. Men tydliga kopplingar till kvalité i fritidshem uteblev många gånger. SKL´s ambition med dagen vara att få input hur kvaliten ska stärkas. Då kan säkert verksamhetsexempel vara bra. Dock tror jag att vi måste ta ett bredare grepp om kvalitetsaspekterna. I sin inbjudan aviserade SKL att man gärna såg att vi pratade kring de centrala aspekterna struktur-,process- och resultatkvalitet.

Maria Stockhaus (M) öppnade dagen med att kalla fritidshem för förskola.
[Läs mer...]
Kategori: SKL kvalitet

Nytt år. Stora möjligheter.

Den 12 januari 2014 - av Hadar Nordin
Jag tror att 2014 blir ett viktigt år. Under en lång period har nu fritidspedagoger kämpat (på olika sätt) mot en politik som på många sätt motverkat fritidshemmets syfte. Idag har stormen lagt sig trots att vi inte riktigt är "tillbaka till Gå". Om vi bortser från legitimationsfrågan så finns en tydlig effekt av den rörelse som väcktes på Facebook; en "yttre" nyfikenhet för fritidshemmets verksamhet och "inre" vilja att berätta.
[Läs mer...]
1 kommentar
Kategori: Kvalitet fritidshem

Socialdemokraterna: Satsningen (M) skriver om finns inte i budget

Den 19 december 2013 - av fritidspedagogik.se
I samband med att Socialdemokraterna svarade på vårt öppna brev fick vi även denna kommentar angående Nya Moderaternas svar på samma frågor.
Sara Heelge Vikmång, Politisk sekreterare Utbildningsutskottet, skriver:

Jag vill passa på och uppmärksamma er på att Moderaterna i sitt svar påstår att de satsar en miljard på mindre barngrupper och specialpedagoger, trots att det inte finns någon sådan satsning i statsbudgeten.

Jag har kontaktat Moderaterna och den 5/12 pratade jag i telefon med Filip Solsjö, utbildningspolitisk handläggare på Moderaternas gruppkansli. Filip Solsjö meddelar att satsningen finns i deras idéprogram som de presenterade i våras som en reformambition. Stämman fattade beslut om att satsa på fler speciallärare, pengar som också kan användas till att minska barngrupperna. I statsbudgen finns ingenting om detta. Vilket Filip också bekräftar.

Jag tycker att deras skrivning är vilseledande när de som det största partiet i alliansregeringen skriver att de satsar en miljard, när det sedan inte återfinns i deras budget.


1 kommentar
Kategori: utbpol val2014 socialdemokraterna moderaterna

Socialdemokraterna: Den negativa utvecklingen måste vändas

Den 19 december 2013 - av fritidspedagogik.se
Fritidspedagogik.se har i ett öppet brev till Sveriges riksdagspartier ställt ett antal frågor angående fritidshemmen. Först ut att svara var Nya Moderatera. Här kommer svar från Socialdemokraternas Ibrahim Baylan via Sara Heelge Vikmång, Politisk sekreterare Utbildningsutskottet.

Hur ska barngrupperna minskas i praktiken?
Antalet barn i grupperna i fritidshemmen har ökat kraftigt, och personaltätheten minskat betydligt. Gruppstorleken skiljer sig också markant beroende på var i landet man bor. Inför valet 2010 lovade vi att införa nationella riktlinjer för hur stora barngrupperna får vara. Vi har ännu inte presenterat vårt valmanifest inför valet 2014.

[Läs mer...]
3 kommentarer
Kategori: utbpol val2014 socialdemokraterna

Fritidspedagoger får lärarlegitimation!

Den 2 december 2013 - av fritidspedagogik.se
I dag meddelade Skolverket att alla fritidspedagoger med examen från efter 1977 får lärarlegitimation i skolämnen.

denna sidan beskriver Skolverket vad som gäller, hur poängen för de olika fritidspedagogiska utbildningarna ska räknas.

En poängnyckel för hur utbildningen ska värderas, samt en nyckel för vad som krävs för en ämneslegitimation för olika årskurser. Oavsett hur innehållet i utbildningen delats in eller beskrivits.

Sedan tidigare beslut har fritidspedagoger redan fått tillbaka behörighet att ansvara för fritidshemmens verksamhet.

En återupprättelse för utbildningen, men ännu oklart kring yrkesrollen. Det saknas fortfarande en legitimation för fritidspedagogiken för att jämställa denna med övrig undervisning. Den kampen fortsätter, men de löften som givits är hoppingivande!

Fortfarande är också situationen på fritidshemmen ett stort bekymmer. Men med denna positiva utveckling kan vi hoppas på ljusare tider!
Kategori: legitimation framgång

Nya Moderaterna: Vi satsar en miljard på mindre barngrupper

Den 13 november 2013 - av fritidspedagogik.se
Fritidspedagogik.se har i ett öppet brev till Sveriges riksdagspartier ställt ett antal frågor angående fritidshemmen. Först ut att svara är Nya Moderatera. Svaren kommer via Mattias Askerson, politisk sekreterare för Tomas Tobé - utbildningsutskottets ordförande. Vi hoppas att fler partier tar sig tid att svara på dessa viktiga frågor.

Hur ska barngrupperna minskas i praktiken?
Nya moderaterna menar att det är viktigt att alla barn ses och får det stöd och den tid de behöver. Då handlar det inte endast om hur stora barngrupperna är utan även om pedagogik och undervisningsmetoder. Vi satsar en miljard på mindre barngrupper och specialpedagoger. Vi lämnar det till huvudmannen att avgöra hur den här satsningen ska fördelas beroende på vad som passar verksamheten.

[Läs mer...]
3 kommentarer
Kategori: utbpol val2014 moderaterna

Kommentar till riksdagsbeslutet

Den 6 november 2013 - av Micke Andersson
I går klubbade riksdagen genom ett av årets självklaraste beslut. Utbildningsutskottet förslag om att fritidspedagoger utbildade före 2001 ska återfå behörigheten att ansvara för fritidshemmens verksamhet antogs. Ett principiellt viktigt ställningstagande som stärker yrkesrollen och ger tillbaka lite av det värde som utbildningen dränerades helt på genom tidigare beslut. Då kom fritidspedagogen att räknas som outbildad trots högskoleutbildning och mångårig erfarenhet.

Gott så långt, men i ett större perspektiv var det kanske ännu viktigare för fritidshemmen och fritidspedagogiken att riksdagen samtidigt gav regeringen i uppdrag att utreda hur fler lärargrupper kan legitimeras, däribland fritidspedagoger. Det är hög tid att denna punkt åter lyfts upp på agendan. Likt en väl förborgad hemlighet har vetskapen om fritidshemmens och fritidspedagogernas viktiga roll för barns utveckling och lärande undanhållits skoldebatten.

Förminskanden med lågvattenmärken som att ”om vi inte sätter upp gränser för vem som är lärare och inte lärare, urholkar vi den här reformens status” har satt tonen och bidragit till att marginaliseringen och utarmningen av fritidshemmen fortsatt. Denna ansvarslösa politik har orsakat en situation som redan är akut och stadigt förvärras.

Jag är ledsen, men urholkningen av statusen är ett faktum. Just högskoleutbildad pedagogisk personal på fritidshem var inte en i pärlbandet av anledningar som tvingat skolreformen till kraftig reträtt, tvärt om. Bristerna på fritidshemmen misstänks påverka skolresultaten negativt. För att återupprätta statusen måste däremot beslut i fortsättningen bygga på kunskap och erfarenhet. I det bygget är fritidshemmen en av grundstenarna och detta är varför.
[Läs mer...]
1 kommentar
Kategori: legitimation behörighet riksdagen utbpol

Fritidshemmet, kommunaliseringen och kursplanen

Den 31 oktober 2013 - av Andréas Nyberg
Inledning
Fritidshemmet syns idag i den mediala debatten som en verksamhet främst präglad av stora barngrupper. Både media, fackförbund och myndigheter rapporterar frekvent över de ökade barngruppernas volym.
Såväl antalet inskrivna barn som antalet barn per avdelning har ökat drastiskt, och från 1995 när ansvaret över fritidshemmet förflyttades från socialdepartementet till utbildningsdepartementet har antalet inskrivna barn ökat med nästan det dubbla (209 985 barn 1995 jmfr 411 255 barn 2012, Skolverkets statistik).
Det är dock inte bara barngruppernas storlek som ändrats i form under de senaste decennierna, även styrningen av fritidshemmets verksamhet har genomgått stora reformer. Från att ha beskrivits som ett komplement till hemmet under socialdepartementets ledning till att bli ett komplement till skolan efter skoldepartementets övertagande av verksamheten (Skolverket, 2000).
Efter att ha levt en marginaliserad tillvaro där verksamhetens pedagogiska ideal fått ge vika för ekonomisk besparing, och i en samvaro med skolan där fritidshemmets personal kom att täcka skolans behov och fritidspedagogens handlingsutrymme var mindre än lärarnas (Andersson, 2013) kom fritidshemmets situation ytterligare att få sig en törn i den behörighetsförordning som trädde i kraft 2011 i vilken fritidspedagogens behörighet kom att likställas med annan personal (SFS 2011:326).

[Läs mer...]
2 kommentarer
Kategori: Historik utbpol kursplan

Grattis årets fritidspedagog: Anette Reiver, Nässjö!

Den 29 oktober 2013 - av Andréas Nyberg
För första gången utser Lärarförbundet årets fritidspedagog efter att NCFF (Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom) inte hade resurser att utse vinnare. Juryn under NCFFs tid har också bestått av representanter från Lärarförbundet och dess ämnesråd för fritidspedagogik.
Efter att Lärarförbundet övertagit nomineringen har kriterierna ändrats en aning från NCFFs betoning på hälsa till Lärarförbundets betoning på lärande och samverkan.
Vi skulle kunna ställa oss frågor som huruvida årets lärare utses med samma fokus på samverkan, eller huruvida vi ännu är fritidspedagoger eller ej i förbundets ögon.
[Läs mer...]
10 kommentarer
Kategori: Årets fritidspedagog Anette Reiver Lärarförbundet

Öppet brev till Sveriges riksdagspartier, ledamöter i utbildningsutskottet och utbildningsministern

Den 27 oktober 2013 - av Hadar Nordin
Det är mindre än ett år till riksdagsval. Ingen av riksdagspartierna går till val med några revolutionerande tankar om hur fritidshemmen ska utvecklas (eller räddas!). Antalet konkreta förslag från partierna går att räkna på ena handens fingrar. Partier från vänster till höger bär ansvar för en snart 20 år lång nedmontering av fritidshemmen. Att skylla på varandra i dagsläget vinner ingens förtroende.

[Läs mer...]
1 kommentar
Kategori: Utbpol val2014

Det här med vad barn behöver…

Den 7 oktober 2013 - av Gästskribent
Av Jessica Sjöblom - fritidspedagog lågstadiet/enhetsledare med fokus på utvecklingsfrågor Årstaskolan

Den här A4an från fritidspedagogik.se skrev jag ut och satte upp på en skåplucka i köket (also known as fritids hjärta) i början av terminen. Som ett lite ”tänka-en-smula-annorlunda-än-förra-terminen-experiment”. Hur lång tid skulle det ta innan barnen såg den? Läste den? Försökte förstå den? Började fråga om den?
Som jag har väntat. Och smyglängtat lite sådär förväntansfullt. Hur skulle barnen tolka den?

Men inget hände. Ingen såg. Jag började ge upp hoppet om att de någonsin skulle lägga märke till dessa busbokstäver som bara längtade efter att bli upptäckta.

Så i torsdags.
Då hände det.
[Läs mer...]
Kategori: barn pedagogik kaos Årstaskolan Sjöblom

Valåret 2014 - vad vill riksdagspartierna med fritidshemmen?

Den 16 september 2013 - av fritidspedagogik.se
I Vänsterpartiets utbildningspolitiska program lyfter man skolverkets återkommande lägesbedömning om stora barngrupper i fritidshemmen. Man pekar på vikten av små grupper och utbildad personal. Fritidshemmet har en särställning inom barnomsorgen avseende den pedagogiska verksamheten, därför ska alla ha rätt till plats i fritidshem. Detta kopplas även till ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Västerpartiet använder ofta läroplanens och skollagens formuleringar om meningsfull fritids och stöd i barns utveckling. Man lyfter även åldergruppen 10-12 år som idag saknar rättighet och tillgång till fritidshem. De konkreta åtgärder partiet lyfter fram är ett tak för barngruppens storlek samt reglera skollagens skrivelse om ändamålsenliga lokaler. Där vill man även ha med att lokalerna ska vara anpassade för fritidshemsverksamhet.

Socialdemokraternas partiprogram saknar information om fritidshemmen liksom hela sidan i övrigt. Det som finns att hitta är ofta lokala skrivelser eller debattartiklar.
[Läs mer...]
5 kommentarer
Kategori: val2014

Idag klippte vi sönder läroplanen på fritids pappa!

Den 11 september 2013 - av Hadar Nordin
Fritidshemmet styrs av läroplanen, men vi pratar sällan om det med barnen. Under skoldagen får de ofta bekanta sig med målen i de olika ämnena. De ska ju känna till vad undervisningen syftar till. Idag, en regning eftermiddag, bestämde jag mig för att plocka in läroplanen på allvar i fritidshemmets verksamhet. Faktiskt, praktiskt och konkret. Jag skrev ut valda (och för fritidshemmet) relevanta delar av läroplanen.

skolans värdegrund och uppdrag
allsidighet och likvärdighet
rättigheter och skyldigheter
normer och värden
elevernas ansvar och inflytande
samt några delar från olika kursplaner
[Läs mer...]
1 kommentar
Kategori: nulyftervifritids lgr11

Nu Lyfter Vi Fritids!

Den 8 september 2013 - av fritidspedagogik.se
Idag är premiär för vårt nya projekt 
"Nu Lyfter vi fritids!". Syftet med projektet är att bidra till en utveckling av den fritidspedagogiska diskursen och dialogen. 

I många städer finns nätverk eller andra sammanslutningar för fritidspedagoger eller fritidshem där utveckling sker. Men många står också utan nätverk. Vi vill med detta projekt ge underlag till lokal och nationell fritidshemsutveckling. 

Upplägget kommer att variera men i grunden handlar det om att vi försöker ge en input via länkar, videoklipp eller text. Detta ska följas upp med frågor att diskutera tillsammans kollegor eller i sitt nätverk. Vi kommer också att bjuda in forskare och andra som vill bidra till utvecklingen i fritidshem att skriva underlag för diskussion. 

[Läs mer...]
5 kommentarer
Kategori: NuLyfterViFritids

Vad det blev av fritidshemmen – och vad de skulle kunna vara Del 2

Den 4 september 2013 - av Hadar Nordin
Fritidspedagogen yrkesroll tar nya vägar
Efter att fritidshemmen samordnades med skolan har fritidspedagogens yrkesroll genomgått vad jag vill kalla en identitetskris. Detta kanske också stärks genom de olika typer av fritidshemsakademiker som utbildats eller nu utbildas: Fritidspedagoger, lärare mot fritidshem och grundlärare med inriktning mot fritidshem. Vart finner vi gemensam mark i utbildningar som både förenar och skiljer oss åt? Finn Calander (1999) delar upp yrkesrollen i tre delar: yrkesposition, yrkesfunktion och yrkesidentitet. Yrkesposition. Yrkesposition innebär dels position relativt andra yrken inom skolan. Till position knyts också rättigheter/skyldigheter i interaktion med andra. Yrkesfunktionen handlar om yrkesinnehållet och är resultatet av interaktionen mellan positionens plats i strukturen och mot tex arbetslag. Yrkesidentiteten är en mer personlig aspekt av att vara utövare av sitt yrke. Calander skriver: ”Beroende på samspelet mellan position och funktion erbjuds yrkesutövarna olika möjligheter för identitetsutveckling, de får olika identitetserbjudanden.
[Läs mer...]
Kategori: fritids serie samverkan

Vad det blev av fritidshemmen – och vad de skulle kunna vara. Del 1

Den 31 augusti 2013 - av Hadar Nordin
Vad det blev av fritidshemmen – och vad de skulle kunna vara
Fritidshemmen, oavsett vad de kallats historiskt, har mer eller mindre sedan slutet av 1800-talet funnits som en form av komplement till skola och hem. Där har alltid förekommit omsorg, fostran och lärande. Kunskap genom arbete, lek och via en aktiv företagsamhet i sitt eget lärande. Från 1800-talets slut finns tre tydliga perspektiv som legat som grund för verksamheten. 1800-talets arbetstanke övergick på 40-talet till en idé om vila och rekreation. De senaste 50 åren har fokus legat på att vara en pedagogisk verksamhet. 1964 kom den första utbildningen av fritidspedagoger, då som gymnasieutbildning. 1977 förlades utbildningen till högskolan.
Att fritidshem och skola samverkar är inget nytt fenomen. Det finns egentligen inget konstigt alls med tanken om en pedagogisk, omsorgsfull helhet. Redan arbetsstugorna på 1800-talet var ofta belägna intill skolorna och samarbetade ofta med dem.
[Läs mer...]
2 kommentarer
Kategori: Fritids historia
[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LGR 11

Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande.

Aktuellt

Mer Facebook

Föräldrar och fritidspedagoger mot stora barngrupper på fritids En öppen grupp som motsätter sig de allt större och fortsatt växande barngrupperna på fritids.

Fritidspedagog - världens bästa yrke För så är det!

Fritidspedagoger kräver lärarlegitimation En stor Facebookgrupp för fritidspedagoger

Fritidspedagogik.se Fritidspedagogik.se finns även på facebook.

Fritidspedagogiskt forum Ett Facebook forum för diskussioner

Fritidspedagogernas intresseförening Ett initiativ till att försöka starta en intresseförening.

Bloggar

Det är på fritids det händer En utvecklingsblogg för fritids på Årstaskolan

iktfritids.blogg.se I den här bloggen kan du följa vårt arbete med IKT på fritidshemmet med värdegrundsarbete som fokus.

Lärande perspektiv Ett träningsläger för en nyfiken pedagog

Fritidsinspiration En inspirationskälla för alla som jobbar på fritids!

Fritidspedagog Tankar om barn, skola, lärande och fritidspedagogikens roll däri

Barnomsorgsbloggen Vaken och medveten blogg på hugget